ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTDIENSTEN

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: LivenJoy
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Diensten op het gebied van sport of aanverwante activiteiten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel andere sportactiviteiten of aanverwante activiteiten.

NOBCO:
De Opdrachtgever is aangesloten bij het NOBCO.

NOBCO:
De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Trainer:
De natuurlijke persoon, die client(en) training op het gebied van sport en/of een trainingsprogramma, dan wel andere sportactiviteiten of aanverwante activiteiten geeft.

Client:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan en gebruik maakt van de Diensten op het gebied van sport, training of aanverwante activiteiten.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met het beoefenen van sport, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien Cliënt een abonnement en of strippenkaart heeft aangeschaft bij LivenJoy en zich heeft ingeschreven dan wel aangemeld voor het volgen van een personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere sportactiviteiten uit het aanbod van LivenJoy.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen LivenJoy enerzijds en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.
1.3 Cliënt verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van LivenJoy, door zowel de aanschaf van een strippenkaart, abonnement dan wel traject als ook door haar/zijn deelname aan de personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere sportactiviteiten uit het aanbod van LivenJoy
1.4 Opdrachtgever en/of Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van LivenJoy en ten behoeve van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden. LivenJoy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de cliënt.

Artikel 2 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van het NOBCO.

Artikel 3 – Trainer en deelnemers

3.1 LivenJoy behoudt altijd het recht om Trainer te wisselen voor een andere Trainer.
Bij ziekte van Trainer wordt voor de Cliënt een alternatief geboden of de diensten worden geannuleerd.
3.2 LivenJoy behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

4.1 De actuele prijzen van een strippenkaart en/of abonnement en/ of traject staan vermeld op de website.
4.2 LivenJoy heeft het recht deze prijzen jaarlijks eenzijdig te verhogen
4.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen voor strippenkaarten en/of abonnementen te geschieden via het online betalingssysteem van LivenJoy of via automatische incasso.
4.4 Betalingen voor een traject dienen binnen 8 dagen na factuurdatum en voorafgaande aan de start van het traject worden betaald
4.5 De betalingen voor een traject kunnen, in afwijking van hetgeen in artikel 4 lid 4 is bepaald, ook in twee termijnen worden voldaan. De prijs voor het traject wordt dan verhoogd met € 15 administratiekosten.
4.6 Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. Een strippenkaart is uitsluitend geldig gedurende geldigheidsperiode van een strippenkaart
4.7 Credits op de strippenkaart kunnen niet worden geruild voor geld.
4.8 Op de strippenkaarten en/ of abonnementen en/of traject is het btw 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen op de website zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Abonnement

5.1 Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.2 Het abonnement is beperkt geldig. De individuele geldigheid is afhankelijke van de door Client gekozen abonnementenvorm.
5.3 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van het abonnement worden opgeschort met een maximumperiode van 3 maanden. Livenjoy heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
5.5 Een 3 maanden abonnement wordt na de eerste 3 maanden automatisch verlengd. Een 6 maanden abonnement wordt na de eerste 6 maanden automatisch verlengd. Een 12 maanden abonnement wordt na de eerste 12 maanden automatisch verlengd.
5.6 Het opzeggen van een abonnement dient tenminste 4 weken voor de volgende maand te worden gedaan. Het opzeggen dient schriftelijk per e-mail te worden gedaan.

Artikel 6 – Strippenkaart

6.1 De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.2 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van het Strippenkaart worden opgeschort met een maximumperiode van 3 maanden. LivenJoy heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
6.3 Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
6.4 Een strippenkaart heeft een einddatum en verliest zijn geldigheid na aangegeven periode.

Artikel 7 – Traject

7.1 Een traject wordt aangegaan voor de duur van een traject en heeft een einddatum
7.2 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de einddatum worden opgeschort met een maximumperiode van 3 maanden. LivenJoy heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
7.3 Een traject loopt automatisch af op de einddatum en wordt niet stilzwijgend verlengd.
7.4 Een traject verliest zijn geldigheid na de overeengekomen einddatum van het traject.
7.5 De einddatum van het traject wordt verlengd indien artikel 5 lid 2 en of artikel 9.2, 9.3 en 9.4 van toepassing is.

Artikel 8 – Lesrooster in vakanties

8.1 In alle vakanties houdt LivenJoy zich het recht voor een aangepast rooster te hanteren zonder dat dit invloed heeft op het lidmaatschapsgeld.
8.2 In verband met een lagere bezetting behoudt LivenJoy zich het recht voor één of enkele lessen van het rooster te verwijderen.

Artikel 9 – Annulering bij trajecten

9.1 Trainingen die Cliënt last-minute cancelt, dus binnen 12 uur voor aanvang van een training kunnen niet worden ingehaald
9.2 Training, die Cliënt wil cancelen vanwege vakantie, werk, kortstondige ziekte of anderzijds, kan Cliënt die in de 2 weken voor of na zijn/haar afwezigheid nog inhalen, daarna komen de trainingen te vervallen.
9.3 LivenJoy behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, extreme kou, ijzel, storm of onweer de training te annuleren.
9.4 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. LivenJoy is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

Artikel 10– Overmacht, ziekte en annulering bij abonnement en strippenkaart

10.1 Cliënt heeft de mogelijkheid om periodiek trainingen te reserveren.
10.2 Als Cliënt een aanmelding wil annuleren van reguliere trainingen, dient de cliënt dit minimaal 2 uur van tevoren in de agenda aan te passen. Annuleringen dienen telefonisch of via whatsapp te worden doorgegeven aan LivenJoy Trainer, als dit binnen 2 uur voor aanvang plaatsvindt. Afzeggen via een e-mailbericht is niet geldig.
10.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de trainingen bij te wonen zoals gepland en afgesproken. Cliënt begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste trainingen, deze worden volledig in rekening gebracht.
10.4 LivenJoy behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, extreme kou, ijzel, storm of onweer de training te annuleren.
10.5 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. LivenJoy is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden omgezet naar een ander lidmaatschap, ontbonden of opgeschort.
10.6 LivenJoy behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 LivenJoy is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan Cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
11.2 Livenjoy is niet aansprakelijk wanneer Cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief doorgeven van gegevens door Client en/of medische verklaring van Client.
11.3 LivenJoy is ook niet aansprakelijke voor mogelijke schade die is ontstaan door andere diensten of adviezen van LivenJoy of haar trainers.
11.4 Cliënt is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van LivenJoy.
11.5 Deelname aan activiteiten aangeboden door LivenJoy geschiedt geheel op eigen risico. Livenjoy kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, lichamelijk letsel of blessures welke optreden ten gevolge van deze activiteiten.
11.6 Indien er zich situaties voordoen als genoemd in artikel 11- 1. t/m 5. behoudt LivenJoy zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie van voldane facturen en/of overeenkomstgelden.
11.7 Cliënt verklaart door deelname aan de door LivenJoy aangeboden Diensten geheel op eigen risico en verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Livenjoy.
Cliënt dient zelf in te schatten of deze geschikt is voor deelname aan de trainingen.
11.8 Indien er sprake is van gezondheidsklachten of overgewicht, of als er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen LivenJoy en de Opdrachtgever en/of Client is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter en /of de beroepsorganisatie waar Opdrachtnemer bij is aangesloten.
Opgemaakt december 2023, Zwaanshoek