ALGEMENE VOORWAARDEN COACHING

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach/Zorgaanbieder:
De bij de NOBCO en /of KREAC aangesloten coach.

Coachee/Client:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.

Groep:
Een aantal natuurlijke personen die deelnemen aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

NOBCO:
De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

KREAC:
Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach

Wkkgz:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes en overeenkomsten waarbij Liv&Joy ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51803631 partij is en Diensten aanbiedt.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden In de toekomst aan te passen/ te wijzigen.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van het NOBCO.
2. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “beroepscode van
het KREAC dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels. De gedragsregels zijn te vinden op de website van het KREAC.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien in de offerte een termijn is opgenomen waarvoor het aanbod geldt.
2. Offertes van opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie/gegevens waarop de Opdrachtnemer de offerte heeft gebaseerd.
4. Als deze informatie op enig moment onjuist en of onvolledig blijkt te zijn, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor, de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs voor de voor het door Opdrachtnemer te leveren Diensten alsnog eenzijdig en of tussentijds aan te passen.
5. Mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra deze door de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.
6. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend– en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand nadat de Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen in de offerte.
8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Tussentijdse wijziging in de opdracht

1. De Opdrachtgever/Coachee aanvaardt dat de overeengekomen tijdsplanning kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang.
2. Indien door toedoen van Opdrachtgever/Coachee tussentijds wijzigingen ontstaan, zal de Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever/Coachee de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meer werk zal dit als een aanvullende Overeenkomst aan de Opdrachtgever/Coachee in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijzigingen van hetgeen tussen partijen is overeengekomen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. In afwijking van lid 1een zal Opdrachtnemer geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen of aanvullingen van de gesloten Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de beroepsorganisatie(s) waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten, zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 7: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan
Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachee.

Artikel 9: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht worden in de algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent In de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, toch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- verblijf, registratietoolkosten en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.
Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder overleg of voorafgaande schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen met maximaal de het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar dan wel en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 11: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, zonder enig beroep op verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. De Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever/Coachee tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van haar dienstverlening.
4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten

1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle de kosten die verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten op ten minste 15% van de openstaande facturen gesteld worden.
2. Onder incassokosten zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze en garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde van wel na de uitvoering van de dienstverlening bij de Coachee voordoet. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag welke conform de gesloten overeenkomst in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en uitgekeerd.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000, -.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen Coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Coachee, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 14: Risico-acceptatie

1. Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand tijdens, en na afloop van de training.
2. Opdrachtgever en/of Coachee nemen voor eigen rekening en risico deel aan een begeleidingstraject en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden of eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. Ingeval van minderjarigheid van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Opdrachtnemer
3. Het betreden van het terrein geschied op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies diefstal beschadiging van goederen.
4. Door op het terrein te verblijven en deel aan het begeleidingstraject verklaart Opdrachtgever en/ of Coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 15: Annuleringsvoorwaarden bij trainingen, coaching en Begeleidingstrajecten van een Groep

1. Annulering door Opdrachtgever en/of Groep dient per email of Whatsapp te geschieden.
2. Bij annulering door Opdrachtgever /of de Groep van het begeleidingstraject binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
3. Bij annulering door Opdrachtgever en /of Groep van Coaching en of andere trainingen binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien Opdrachtgever en/of de Groep, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 16: Annuleringsvoorwaarden bij individuele trainingen, coaching en begeleidingstrajecten

1. Bij annulering door Opdrachtgever en/ of Coachee van Coaching en andere een of een begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
2. Opdrachtgever en of Coachee 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien Opdrachtgever en/of Coachee, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 17: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 18: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover te beslechten.

Artikel 19: Bijzondere bepalingen

1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om Coachee en of deelnemers uit de Groep die door hun gedrag of anderszins het normale verloop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
2. Uitsluiting zoals schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en /of Coachee en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever en/ of Coachee tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Opdrachtnemer.

 

 

Vastgesteld te Zwaanshoek op 30 december 2023